VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, November 12, 2014

Kiều History - Kim Vân Kiều 1 - Trăm Năm Trong Cõi Người TaACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
présente

“. . .Truyện Kiều vẫn luôn đứng vững ở vị thế số một trong nền
văn học Việt Nam. Cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ 21,
Đoạn Trường Tân Thanh vẫn được xem như một tác phẩm vô
tiền tuyệt hậu
Tạo được một tác phẩm như vậy Nguyễn Du
quả thật là một thiên tài có một không hai của nền văn chương
nước nhà. . .
. . . phổ hơn ba ngàn câu thơ lục bát của Nguyễn Du thành 77 bản
nhạc, Quách Vĩnh Thiện đã hoàn thành một công trình nghệ thuật
thật vĩ đại. Từ trước đến giờ chưa có một nhạc sĩ nào làm được
việc đó, và về sau cũng chưa chắc sẽ có người làm nổi việc này”

Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm

« … Le chef d’œuvre Kim Vân Kiều reste toujours stable dans sa position numéro un dans la littérature Vietnamienne. Jusqu’à la fin de la dernière décade du vingt-et-unième siècle, Đoạn Trường Tân Thanh (titre original de l’œuvre) est toujours considéré comme un chef d’œuvre sans précédent ni subséquent. 
Avec un tel chef d’œuvre, Nguyễn Du est vraiment un génie inégalable dans notre littérature … 
… ayant mis plus de trois mille vers six-huit de Nguyễn Du en 77 morceaux de musique, Quách Vĩnh Thiện a accompli un travail considérable. Jusqu’à ce jour aucun musicien n’a pu réaliser un tel exploit, et depuis ce jour il est aussi improbable d’avoir quelqu’un qui puisse le faire »

Nguyễn Thanh Liêm.


Kiều History 01 – Les deux soeurs Thúy Kiều, Thúy Vân :

Kiều History 02 – Thanh Minh Đâp Thanh :

Kiều History 03 - Hồng Nhan Bạc Mệnh :

Kiều History 04 – Kim Trọng :

KIều History 05 - Gặp Gở Làm Chi :

Kiều History 06 - Kiếp Nhân Duyên :

Kiều History 07 - Mộng Triệu, Mạch Tương :

Kiều History 08 – Kim Trọng, Thúy Kiều :

Kiều History 09 – Rày Gió Mai Mưa :

Kiều History 10 - Lượng Xuân :

Kiều History 11 - Lửa Hương :


Voyage en Images et en Musique :
__._,_.___

Posted by: Quach Vinh-Thien 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List