VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Monday, May 16, 2016

Trả lại cho dân ... Sáng tác Duy Quốc Nam (Việt Nam) - Ban Hợp ca Asia trình bày


Trả  lại  cho  dân ...
  Sáng tác Duy Quc Nam (Vit Nam) - Ban Hp ca Asia trình bày

                           Tr li đây cho nhân dân tôi
                           Quy
n t do, quyn con người
                           Quy
n được nhìn, được nghe, được nói
                           Quy
n được chn chân lý t do
                           Quy
n xóa b đc tài đc tôn.

                           Tr
li đây cho anh quân nhân
                           Quy
n được sng đi trai hùng
                           Quy
n t hào, t tôn nòi ging
                           Là b
o v non nước Vit Nam
                           Là b
o v dân lành Vit Nam.

                           Tr
li đây quyn phúc quyết ca toàn dân
                           Dân bi
ết điu gì dân cn
                           Đ
t do mưu cu hnh phúc.

                           Tr
li đây quyn chính đáng ca người dân
                           Dân bi
ết chn gì cho mình
                           Cho thái bình non n
ước Vit Nam.

   *Tr Li Cho Dân là sáng tác ca mt nhc sĩ Vit Nam, được các anh em trong nước gi đến cho đài SBTN và nhc sĩ Trúc H.
Sau khi nhn được bài nhc này, NS Trúc H đã cùng mt s ca sĩ ca TT Asia thu âm gp đ có th dùng tiếp la trong dp Tng Thng Barack Obama viếng thăm Vit Nam trong nhng ngày sp ti.


__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung"

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List