VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, March 31, 2013

Anh chàng Gary Hecker là chuyên viên tạo ra âm thanh zã tạo cho kỹ nghệ film ãnh HK


 

 Anh chàng Gary Hecker là chuyên viên tạo ra âm thanh zã tạo cho kỹ nghệ film ãnh HK. Anh dã thay dỗi âm thanh cho hơn 200 cuốn film kũa Hollywood dễ nội zung film  dược sống dộng hơn.
 
 


 
       
Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List