VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

Wednesday, July 23, 2014

Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam ThienMusic được 10 tuổi.Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
ThienMusic a 10 ans.
Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam
ThienMusic được 10 tuổi.


Bảo tàng Nguyễn Du, Hà Tĩnh 
( Musée Nguyen Du à Hà Tĩnh Vietnam )
Nguyễn Du né le 3 Janvier 1766 à Hà Tĩnh ( Calendrier Lunaire 23 Novembre 1765 ).
Décédé le 18 Septembre 1820 ( Calendrier Lunaire Canh Dần 18 Août 1820 ).

Mộ thi hào Nguyễn Du tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh ( Tombeau de NguyenDu )

“. . .Truyện Kiều vẫn luôn đứng vững ở vị thế số một trong nền
văn học Việt Nam. Cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ 21,
Đoạn Trường Tân Thanh vẫn được xem như một tác phẩm vô
tiền tuyệt hậu
Tạo được một tác phẩm như vậy Nguyễn Du
quả thật là một thiên tài có một không hai của nền văn chương
nước nhà. . .

. . . phổ hơn ba ngàn câu thơ lục bát của Nguyễn Du thành 77 bản
nhạc, Quách Vĩnh Thiện đã hoàn thành một công trình nghệ thuật
thật vĩ đại. Từ trước đến giờ chưa có một nhạc sĩ nào làm được
việc đó, và về sau cũng chưa chắc sẽ có người làm nổi việc này”

Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm

« … Le chef d’œuvre Kim Vân Kiều reste toujours stable dans sa position numéro un dans la littérature Vietnamienne. Jusqu’à la fin de la dernière décade du vingt-et-unième siècle, Đoạn Trường Tân Thanh (titre original de l’œuvre) est toujours considéré comme un chef d’œuvre sans précédent ni subséquent. 
Avec un tel chef d’œuvre, Nguyễn Du est vraiment un génie inégalable dans notre littérature …
 
… ayant mis plus de trois mille vers six-huit de Nguyễn Du en 77 morceaux de musique, Quách Vĩnh Thiện a accompli un travail considérable. Jusqu’à ce jour aucun musicien n’a pu réaliser un tel exploit, et depuis ce jour il est aussi improbable d’avoir quelqu’un qui puisse le faire »

Nguyễn Thanh Liêm.


Website

Qui est Thien ?

News

Voyage en Images et en Musique

Guide Line ( Vietnam, France … )

Who 's Who ( Grands Hommes )

CDs Kim Vân Kiều
BiaSach-TruyenKieuThoNhac
Book - Kim Vân Kiều

CDs Le Destin

CDs Chinh Phụ Ngâm

100 Vidéos Kim Vân Kiều - Chinh Phụ Ngâm

Histoire - Bouddha par Trần Hữu Danh

CD - Paris Tình Lãng Mạn

CD - Chút Gì Để Lại

CD - Thu Man Mác

CD - Giáng Trần

CD - Trần Gian

CD - Lục Căn Lục Trần

CD - Thiên Địa Nhân 1

CD - Thiên Địa Nhân 2

CD - Karma 1

CD - Karma 2

CD - Living On Earth

CD - Par Amour

CD - Một Thoáng Hương Nồng

Amis Artistes

Album-CDs

Videos

Reportages

Home Page

--
Quách Vĩnh Thiện
Voyage en Image et en Musique :

Président
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )
__._,_.___

Posted by: Quach Vinh-Thien 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List